Официјален Debian mirror

Debian GNU/Linux
Содржи пакети од Debian lenny (застарена верзија), squeeze (стабилна верзија), wheezey (тестинг верзија) и sid (експериментална верзија) од одделите main, contrib и non-free за архитектурите i386 и amd64. Се синхронизира два пати на ден.
За да го користите миророт, додадете ги следниве линии во /etc/apt/sources.list:

за lenny:

deb http://debian.blizoo.mk/debian lenny main contrib non-free

за squeeze:

deb http://debian.blizoo.mk/debian squeeze main contrib non-free
препорачливо е да ја додадете и security архивата на Debian:
deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
или доколку користите Debian wheezey:
deb http://debian.blizoo.mk/debian wheezy main contrib non-free
Целата содржина заедно со ISO сликите можете да ја најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional